FTG Cranes utvecklar, tillverkar och marknadsför tre starka varumärken Mowi och Moheda för skogsvagnar samt V-kran för timmerkranar. Arbete med yttre och inre miljö är en integrerad del i FTG Cranes AB’s affärsverksamhet.

 FTG Cranes AB strävar efter en minskad miljöpåverkan från bolagets produkter och processer i alla led av livscykeln, från ide till demontering och hantering av avfall. Miljöarbetet skall alltid vägledas av vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt samt ekonomiskt möjligt.

 

  • Vi ska som minimum följa de lagar och förordningar som är tillämpliga inom vårt verksamhetsområde
  • Miljöarbetet ska integreras med all övrig verksamhet och följas upp för kontinuerligt
  • Vi ska löpande analysera och utvärdera vår verksamhet och i samarbete med andra intressenter arbeta med ständiga förbättringar på miljöområdet.
  • Vi skall hantera avfall på lämpligaste sätt, till exempel genom att maximera återvinning och minimera energiförbrukning.
  • Vi ska uppmuntra medarbetare till att aktivt delta i företagets miljöarbete

Vid större förändringar skall miljöaspekter ingå i beslutsunderlaget