Var snäll vänta medan ditt meddelande skickas...

Hållbarhet: En drivande kraft för positiv förändring

Dela

Hållbarhet: En drivande kraft för positiv förändring

FTG Cranes och FTG Baltic deltar aktivt i koncernens övergripande hållbarhetsprogram.

Vårt uppdrag är att eliminera avfall, utsläpp och spill från torr bulkhantering och träförädling, och att utnyttja vår teknik, vår kunskap och vårt branschinflytande för att påskynda positiva globala förändringar.

Vi är medvetna om att vi arbetar i miljöintensiva branscher, men vår växande globala befolkning, som förväntas nå omkring 10 miljarder människor år 2050, kräver infrastruktur, elektricitet och mat. Hållbarhet handlar om att skapa en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk balans, som vi alla är en del av.

ftg-sustainability-01.jpg

Hållbarhet har inga gränser; det sträcker sig bortom oss som enskilda företag och innebär att vårt inflytande kan nå längre. Förändringar måste börja någonstans, och vi anser att företag är en av de största plattformarna för att påverka och driva en hållbar branschomvandling. Genom vår unika kompetens och kapacitet vill vi göra det möjligt för våra kunder att anta de mest hållbara modellerna för torr bulkhantering och träförädling.

GODA NYHETER FÖR VÅR PLANET

Våra kunder behöver hållbara lösningar och efterfrågan på hållbara produkter har aldrig varit större än idag. Detta är goda nyheter för planeten och för organisationer som aktivt främjar hållbar utveckling.

Vi tror att vi genom vårt fokus på hållbarhet inte bara kommer att stärka vår egen position inom torr bulkhantering och inom träförädlingsindustrier, vi kommer att vara en katalysator som driver långsiktiga branschförändringar och stöttar kunder på deras resa mot en hållbar framtid.

ETT ENDA ORD, INSTÄLLT PÅ ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN

Hållbarhet står på världens agenda, och det av goda skäl. Vårt nuvarande decennium, "decenniet då åtgärder skall ske", är det mest avgörande för att göra positiva och hållbara förändringar. I FN:s miljöprograms rapport varnas för att om inte de globala utsläppen av växthusgaser minskar med 7,6 procent varje år mellan 2020 och 2030 kommer vi att missa 1,5 °C-temperaturmålet i Parisavtalet från 2015, och uppleva oåterkalleliga konsekvenser så som snabbare utrotning av arter, oåterkallelig korallblekning, höjd havsnivå och mer extrema temperaturer och väder.

sustainability-2

VÅRT ENGAGEMANG FÖR DEN GLOBALA AGENDAN

Vi vidtar åtgärder nu. FTG stöder de 17 målen för hållbar utveckling som FN fastställde i Parisavtalet från 2015 och har förbundit sig till de tio principerna i FN:s Global Compact. För att uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling, som bland annat syftar till att skydda planeten och få bort fattigdomen till år 2030, kommer de närmaste åren att vara avgörande för att göra världen till en mer hållbar plats.

Vi arbetar aktivt med att analysera vår verksamhet och våra arbetssätt genom hela vår värdekedja och utvärdera var vi kan göra förbättringar. Vårt mål är att dela denna resa och våra steg framåt med dig.

VAD VILL DU VETA?

Transparens är nyckeln till vårt hållbarhetsarbete. Det ger våra kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter insikt, samt möjligheten att tillsammans med oss att driva hållbar utveckling.

Vi erbjuder transparens genom öppen, tydlig kommunikation, delge information och skapa kunskapsutbyte med alla våra viktiga intressenter. Vi arbetar också för att uppmärksamma områden där vi behöver förbättra oss, så att vi kan erbjuda bättre tjänster och produkter.

Transparens återspeglas i våra kärnvärden: Vi bryr oss om framtiden; Vi gör det tillsammans; Vi ger livstids service; Vi driver innovation; och Vi håller våra löften.

 sustainability-3

VAD HÅLLBARHET BETYDER FÖR OSS

FTGs mål är att ligga i framkant inom hållbarhet inom vår bransch och driva på dess positiva förändringar. För att säkerställa en hållbar utveckling måste vår branschs nuvarande behov tillgodoses utan att äventyra kommande generationers förmåga att möta sina egna. För oss kretsar vår hållbara utvecklingsmodell kring fyra nyckelelement: planeten (planet), människorna (people), ekonomisk utveckling (economic performance) och våra produkter (products); 4P-hållbarhets ramverk.

VÅRT 4P HÅLLBARHETSRAMVERK:
PLANET, PEOPLE, PERFORMANCE, PRODUCT

PLANET (Planet)

För planeten erbjuder vi de mest miljövänliga torra bulkhanteringsprodukterna på marknaden. Vi måste fortsätta att göra vår utrustning ännu mer energieffektiv och integrera avancerad ny digital teknik för att hålla detta löfte.

Vidare tittar vi på vår miljöpåverkan av hela vår värdekedja. Alla aspekter av denna kedja kommer att identifieras och analyseras genom vår strategi för hållbar utveckling.

sustainability-4

PEOPLE (Människa)

För människan/individen måste vi som företag, genom vårt sociala hållbarhets engagemang, agera som en "god medborgare", och ta ansvar för människor både internt och externt. Ingen ska skadas vid produktion och installation av vår utrustning, och utöver hälsa och säkerhet måste vi erbjuda en arbetsmiljö som säkerställer jämställdhet i alla avseenden, från mångfald till kön.

Externt säkerställs social hållbarhet genom att betala skatt i de länder där vi är verksamma och se över produktionsvillkoren i alla våra anläggningar globalt, se till att även våra leverantörer uppfyller våra hållbarhetsmål och krav.

PERFORMANCE (Ekonomisk utveckling)

För ekonomisk utveckling är långsiktig lönsamhet viktig och en förutsättning för överlevnad. Hållbar utveckling kan vara skrämmande för vissa, men FTG menar att vi behöver starta nu, med hög ambition, utifrån den position vi befinner oss i och tänka långsiktigt.

sustainability-6

PRODUCT (Produkt)

För produkter vill vi att hållbarhet ska vara en del av dess pågående utveckling genom innovation, forskning och utveckling, utrustningssäkerhet och kvalitet, samt även vår leverantörskedja. När vi utformar nya lösningar och produkter, utvärderar vi hur vi kan optimera resultaten på ett hållbart sätt. Detta kan ske genom introduktion och integration av automatisering och digitalisering, användning av material och undersökning av ny eventuella material, energianvändning eller andra värdefulla aspekter av hållbar produktutveckling.

Allt vi gör från och med nu, ur ett miljömässigt, socialt, ekonomiskt och innovationsperspektiv, kommer att övervägas tillsammans. Detta kommer att säkerställa att vi kan uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling och Parisavtalet från 2015.

VÅR STRATEGI FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Vi är övertygade om att hållbarhet bör vara integrerat i vår kärnverksamhet och återspeglas i våra värderingar och företagskultur. Detta arbete pågår och övervägs och utvärderas kontinuerligt för hållbarhet är inte något som någonsin tar slut.

För att stärka vårt hållbarhetsarbete, och för veta att vi är på väg i rätt riktning, måste ta oss ner på detaljnivå. Vår strategi för hållbar utveckling följer fem huvudsteg: 1 - analysera, identifiera och involvera; 2 - fastställa inriktning; 3 - prioritera och fastställa mål, 4 - genomföra, 5 - övervaka och vidareutveckla.

ANALYSERA, IDENTIFIERA OCH INVOLVERA

Alla företag har påverkan på omvärlden; vi utvärderar våra och identifierar möjligheter och utmaningar inom FTGs hållbarhetsstrategi.

Som en del av detta överväger vi hela värdekedjan för vår verksamhet, inklusive de områden som ligger utanför vår direkta kontroll. Vi börjar med det vi vet, och med det vi redan gör i dag, och utvecklar gradvis; vi tänker inte bara på riskerna vi står inför, utan också på möjligheterna som finns.

För att identifiera de viktigaste hållbarhetsområdena, mellan år 2021 och 2023, genomför vi följande analyser:

 • nulägesanalys
 • intressentanalys och intressentdialog
 • väsentlighetsanalys
 • klimatberäkning
 • värdekedjeanalys
 • livscykelanalys

Intressenter är kritiska i denna process och bestämmer ett företags utveckling och lönsamhet. Från operatörer, ägare, kunder och leverantörer till medarbetare: genom att lyssna på och förstå intressenter håller vi koll på frågor som direkt och indirekt påverkar och utvecklar vårt företag. Centralt för detta är god kommunikation baserad på öppenhet och dialog.

FTG inser att det också måste finnas ett sätt att både genomföra förändringar och tillgodose våra intressenters behov, kunskap och perspektiv, annars kommer detta arbete inte att ha någon effekt. Vi lär av varandra och utvecklas snabbare i våra hållbarhetsmål genom att arbeta tillsammans.

FASTSTÄLLA INRIKTNING OCH AMBITIONSNIVÅ

Vi förstår att företag som strategiskt integrerar hållbarhetsarbete i alla delar av sin verksamhet är dom som är mest framgångsrika i att nå sina mål. Därför integrerar vi våra hållbarhetsaktiviteter i vårt dagliga arbete.

Vårt hållbarhetsarbete förankras i våra företagsvärderingar och sätter en tydlig riktning för hållbarhetsambitioner. Vi utvärderar också våra nuvarande hållbarhetsnivåer och använder detta som grund för att veta var vi vill vara positionerade om fem och tio år.

FTG´s sociala hållbarhetsmål håller på att formuleras. Vi integrerar dagens viktigaste hållbarhetsfrågor i vår vision och företagsstrategi samt definierar vår hållbarhetsstrategi och inriktningen för våra externa hållbarhetsbidrag.

PRIORITERA OCH FASTSTÄLLA HÅLLBARHETSMÅL

Våra hållbarhetsmål, prioriteringar och att veta vilken som är rätt nivå på våra ambitioner kommer att ge en tydlig ram för utveckling, vilket gör det möjligt för oss att gå från ord till handling.

 • Granska

Vi ser över de områden där FTG är bäst lämpad att göra skillnad, med hänsyn till intressenternas perspektiv, vår lägesanalys och att bestämma var vi ska investera.

 • Definiera målprocess

Vi definierar en målprocess baserad på våra utmaningar och möjligheter, med hjälp av information från situationsanalysen och intressentdialogen och identifierar olika behov, förväntningar och risker.

 • Bilda hållbarhetsteam

Vi bildar hållbarhetsteam, med representanter från olika avdelningar och företag inom gruppen, som tar in olika perspektiv och ser till att våra målformuleringar är djupt förankrade i och är effektfulla i hela vår verksamhet. Målen beslutas av styrelsen och ledningsgrupperna, med lika mycket input från bolaget som helhet och från våra intressenter.

 • Mäta resultat

Vi utvecklar metoder för att mäta resultat och säkerställa genomförandet.

 • Ytterligare utveckling av mål

Vi utvecklar några mål som själva även kan fungera som indikatorer. Dessa är dock tillämpliga från projektspecifikt arbete till avdelningsnivå och används för att övervaka resultaten antingen kvalitativt eller kvantitativt, beroende på målen och deras syfte.

 • Utveckla en hållbarhetspolicy

Vi utvecklar en hållbarhetspolicy som är utformad för att tydligt beskriva våra strategiska mål och fungerar som ett styrande dokument för företagets hållbarhetsarbete. När det är klart kommer detta att publiceras.

sustainability-8

GENOMFÖRANDE: FRÅN ORD TILL HANDLING

Implementering är ett av de viktigaste stegen för ett företags hållbarhetsarbete, att omsätta mål och visioner i resultat.

Hållbarhetsarbetet är en utvecklingsprocess och precis som för våra kunder, leverantörer och andra intressenter, är vi alla på en liknande resa.

Vi tar tag i de viktigaste frågorna och fokuserar på vad som är genomförbart. Genom att börja med de enklaste delarna bygger vi momentum och ökar successivt engagemanget och intresset från våra intressenter. Vi lär oss av andra; det finns inget behov av att "uppfinna hjulet på nytt".

ÖVERVAKA, UTVÄRDERA OCH UTVECKLA

Hållbarhetsarbete innebär förändring. Vi fastställer tydliga mål och indikatorer, så att det blir lättare att följa upp vår utveckling och utvärdera eventuella resultat. I en föränderlig process är det särskilt viktigt att behålla fokus och kontroll över de mål som har satts upp.


Det är också viktigt att periodvis utvärdera vad som har gått bra och vad som inte har gjort det, att vara nyfiken och ifrågasätta om vi gör rätt saker för att komma dit vi vill.


Våra resultat sätter vägen framåt och justerar vår riktning vid behov. Vi kommer också att fortsätta vår dialog med våra intressenter för att se till att vi uppfyller även deras behov.

VÅRT HÅLLBARHETSLÖFTE

När vi genomfört vårt hållbarhetsprogram och i slutet av varje del moment, publicerar vi resultaten. Vi hoppas att denna transparens, och vår strävan att ligga i framkant när det gäller hållbarhet, skapar en drivkraft inom de branscher där vi är verksamma, och sedan når bortom dem, vilket påskyndar positiva förändringar på global nivå.

sustainability-9

 

OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE, VÄNLIGEN KONTAKTA OSS

 

Hållbarhetsstrateg inom FTG

Ulf Godtman

+46 521262748

ulf.godtman@ftgforest.com

Kontakta FTG Group